โครงการจัดหาอาวุธปืน พกประจำกาย ซิก ซาวเออร์ โมเดลP320SP เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ และ ข้าราชการอื่นๆ
หน้าหลัก ลงชื่อสำรองกรณีสละสิทธิ์ ชำระก่อน
31 ส.ค. 61
ชำระตั้งแต่
1 ก.ย. 61
ขั้นตอนการรับอาวุธปืน หนังสือยืนยันรายชื่อผู้ขอ
เข้าร่วมเข้าโครงการฯ
วิธีการขอรับเงินคืน
"ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2562 เปิดรับอาวุธปืน ทุกวันพุธ และศุกร์ ที่ สำนักงานส่งกำลังบำรุง (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) เลขที่ 52 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร"

เอกสารประกอบการรับปืน (กรณีรับเอง)
1.บัตรประจำตัว ขรก
2.หนังสือขอเข้าร่วมโครงการ ฉบับจริง (ระดับ8 หรือ พ.อ. ขึ้นไปเป็นผู้ ลงนาม )
3.ใบ ป3 ฉบับจริงทั้ง 2ตอน
4.สำเนาบัตร ขรก. และ สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1ฉบับ

หมายเหตุ สกบ. คืนใบ ป3 พร้อม สำเนาบัตร ขรก และ สำเนาทะเบียนบ้านของท่านเพื่อนำไปตัดโอนที่กรมการปกครอง
เอกสารประกอบการรับปืน (กรณี มอบอำนาจ )
1.บัตรประจำตัว ขรก.ของผู้รับมอบอำนาจ
2.หนังสือขอเข้าร่วมโครงการ ฉบับจริง (ระดับ8 หรือ พ.อ. ขึ้นไปเป็นผู้ ลงนาม )
3. ใบ ป3 ฉบับจริงทั้ง 2ตอน
4. ชุดหนังสือมอบฉันทะ ที่มีลงตราประทับของนายทะเบียนท้องที่ที่ออกใบ ป3 พร้อมกับแนบสำเนา บัตร ขรก สำเนาทะเบียนบ้านของ ผู้รับและผู้มอบ อย่างละ 1 ฉบับ

หมายเหตุ ชุดมอบฉันทะต้องทำ จำนวน 2ชุด เพื่อเก็บไว้ที่ สกบ.1ชุด และ คืนท่าน1ชุดเพื่อนำไปตัดโอนที่กรมการปกครอง
สำนักงานส่งกำลังบำรุง (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
เลขที่ 52 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร