โครงการจัดหาอาวุธปืน พกประจำกาย ซิก ซาวเออร์ โมเดลP320SP เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ และ ข้าราชการอื่นๆ
หน้าหลัก ลงชื่อสำรองกรณีสละสิทธิ์ ขั้นตอนการรับอาวุธปืน หนังสือยืนยันรายชื่อผู้ขอ
เข้าร่วมเข้าโครงการฯ
วิธีการขอรับเงินคืน
เปิดรับปืน 3 วันสุดท้าย คือ วันพุธที่ 5 และ 19 มิถุนายน และ วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น
ข่าวสารและประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 7/9/2017
วิธีดำเนินการแจกจ่ายอาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ
การแจกจ่ายอาวุธปืนพกสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ ( ชิกซาวเออร์ รุ่น พี ๓๒๐ )
บัญชีรายชื่อผู้ชำระเงินค่าอาวุธปืน ลำดับ 1-7000
วิธีดำเนินการแจกจ่ายอาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ
ประกาศเมื่อวันที่ 24/8/2017
แจ้งข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิ์ซื้ออาวุธปืนตามโครงการฯ ดำเนินการชำระค่าอาวุธปืน
โครงการจัดหาอาวุธปืนพกประจำกายฯ และเอกสารชำระเงิน
แจ้งข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิ์ซื้ออาวุธปืนตามโครงการฯ ดำเนินการชำระค่าอาวุธปืน
ประกาศเมื่อวันที่ 28/9/2015
บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจที่สมัครใจขอสั่งซื้ออาวุธปืนตามโครงการจัดซื้อปืนสวัสดิการฯ
รายชื่อฯ ชุดที่ 2
รายชื่อฯ ชุดที่ 1